LOGO??

 

   
   
 
 
  ความประทับใจ

?????????????? Adobe Flash Player?

?? Adobe Flash Player

  ODSรีไซเคิล
 


     ATRR มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยการรีไซเคิลวัตถุดิบที่มีสารทำลายโอโซน (ODS - Ozone Depleting Substances)ซึ่งรวมถึงสาร CFC สาร HCFC และอื่นๆ บริษัท อ้าวหงษ์ เคมิคอล ผู้ถือหุ้นหลักของเรานั้น ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นบริษัทที่ทำการรีไซเคิลวัตถุดิบที่มีสารทำลายโอโซน ตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการสารทำลายโอโซนแห่งชาติของประเทศจีน (China's National ODS Management Regulation) (กฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ 573) บริษัท อ้าวหงษ์ เคมีคอล ได้ยื่นแถลงสิทธิบัตร 6 รายการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการการรีไซเคิลและดูดเก็บสารทำความเย็นที่มีฟลูออรีนเพื่อนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้

 

 

 

 

บริษัท อ้าวหงษ์ ไทยโรเดน น้ำยาแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด.
Copyright http://www.china-aohong.com All Rights Reserved